شیان

آشنایی با مهم ترین شهرهای چین

چین که این روزها حسابی مورد توجه همه قرار گرفته است با صنعت گردشگری حساب شده خود، در دل جهانگردان جایگاهی یافته است و سالانه سیلی از جمعیت راهی شهرهای چین میشوند، در ادامه قصد داریم شهرهای مهم چین را معرفی کنیم.

2 اردیبهشت 1399