ایکوم موزه های برتر را در 14 شاخص معرفی کرد

به گزارش دور زمین، در شاخص اعمال استانداردهای فیزیکی در بخش موزه های خصوصی، موزه مردم شناسی ارامنه جلفای نو، موزه تاریخ تجارت جندی شاپور معرفی شدند، در بخش موزه های دولتی متوسط، موزه چینی خانه، موزه ملی تاریخ طبیعی، موزه ملی ورزش، المپیک و پارا المپیک ایران و در بخش موزه های دولتی بزرگ، مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان، موزه منطقه ای خلیج فارس و مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران برگزیده شدند و در بخش موزه های دولتی کوچک هیچ یک پیروز به دریافت حداقل امتیاز نشدند.

ایکوم موزه های برتر را در 14 شاخص معرفی کرد

در شاخص توسعه مدیریت در بخش موزه های خصوصی، موزه های دولتی کوچک و موزه های دولتی متوسط پیروز به دریافت حداقل امتیاز نشدند و در بخش موزه های دولتی بزرگ تنها مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان معرفی گشت.

موزه هایی که در شاخص گردآوری امتیاز آوردند در بخش موزه های خصوصی شامل موزه مردم شناسی ارامنه جلفای نو، موزه آثار فرهنگی تاریخی کرباسی، موزه ارامنه آرداک مانوکیان و در بخش موزه های دولتی کوچک، موزه تاریخ علوم اردبیل، باغ موزه نگارستان و به صورت مشترک موزه مردم شناسی میمه و پارک موزه علوم زمین هستند.

همچنین در بخش موزه های دولتی متوسط، موزه ملی تاریخ طبیعی، موزه ملی هنر و ادبیات کودک و در بخش موزه های دولتی بزرگ، موزه آستان قدس رضوی و موزه ملی ایران امتیاز لازم را کسب کردند.

در شاخص نگهداری و حفاظت در بخش موزه های خصوصی، موزه تاریخ تجارت جندی شاپور، موزه مردم شناسی ارامنه جلفای نو و موزه خصوصی پبده و در بخش موزه های دولتی کوچک، موزه باستان شناسی و مردم شناسی خلیج فارس، سایت موزه میراث جهانی چغازنبیل و هفت تپه و موزه شهرداری اردبیل و در بخش موزه های دولتی متوسط موزه چینی خانه، موزه رضاعباسی، موزه مقدم و در بخش موزه های دولتی بزرگ، مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان، موزه ملی ایران، مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران برگزیده شدند.

در سیزدهمین دوره آیین انتخاب موزه برتر در شاخص مناسب سازی برای معلولان در بخش موزه های خصوصی، موزه صلح، موزه مردم شناسی ارامنه جلفای نو و در بخش موزه های دولتی متوسط، موزه هنرهای تزئینی، باغ موزه قصر، موزه ملی ورزش، المپیک و پاراالمپیک انتخاب و معرفی گشتند.

در شاخص تلاش برای بقا در بخش موزه های خصوصی خانه موزه چمن آرا (بتهوون)، به صورت مشترک موزه تاریخ و مردم شناسی شاهین شهر و موزه هنر مشکین فام، در بخش موزه خصوصی، تمبر یکتا و در بخش موزه های دولتی بزرگ، موزه ارتباطات برگزیده شدند. در این شاخص هیچ یک از موزه های دولتی کوچک و موزه های دولتی متوسط پیروز به دریافت حداقل امتیاز نشدند.

در شاخص بازدید در بخش موزه های خصوصی، موزه بین المللی مطبوعات، موزه زمین شناسی گرگان و موزه عروسک و در بخش موزه های دولتی کوچک، باغ موزه نگارستان، موزه تاریخ علوم اردبیل و کاخ عالی قاپو و در بخش موزه های دولتی متوسط، موزه مقدم و در بخش موزه های دولتی بزرگ، موزه ملی ایران، موزه آستان قدس رضوی و مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد انتخاب و معرفی گشتند.

در شاخص معرفی در بخش موزه های خصوصی، موزه مردم شناسی ارامنه جلفای نو، به صورت مشترک موزه مردم شناسی اوز و خانه موزه بومیان کیش و موزه معماری و خلاقیت در بخش موزه های دولتی کوچک، موزه خیابان ولی عصر، موزه شهرداری اردبیل، سایت موزه میراث جهانی چغازنبیل و هفت تپه و در بخش موزه های دولتی متوسط، موزه آبگینه و سفال، موزه ملی هنر و ادبیات کودک و به صورت مشترک موزه رضا عباسی و موزه تاریخ آمل، در بخش موزه های دولتی و بزرگ، موزه ملی ایران، مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان، موزه آستان قدس رضوی برگزیده شدند.

در شاخص روز جهانی در بخش موزه های خصوصی، موزه های دولتی کوچک، موزه های دولتی متوسط و موزه های دولتی بزرگ هیچ یک پیروز به دریافت حداقل امتیاز نشدند.

در شاخص پژوهش در بخش موزه های خصوصی، موزه معماری و خلاقیت، موزه آثار فرهنگی تاریخی کرباسی و موزه ارامنه جلفای نو و در بخش موزه های دولتی کوچک به صورت مشترک موزه تاریخ علوم اردبیل و موزه شهرداری اردبیل، سایت موزه میراث جهانی چغازنبیل و هفت تپه و موزه خیابان ولی عصر و در بخش موزه های دولتی متوسط، موزه ملی ورزش، المپیک و پارا المپیک و موزه آبگینه و سفال و در بخش موزه های دولتی بزرگ، موزه ملی ایران، مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان و آستان قدس رضوی برگزیده شدند.

در شاخص آموزش در بخش موزه های خصوصی، موزه صلح تهران، موزه مردم شناسی ارامنه جلفای نو و موزه معماری و خلاقیت و در بخش موزه های دولتی کوچک، سایت موزه چغازنبیل و هفت تپه، موزه تاریخ علوم اردبیل، موزه باستان شناسی و مردم شناسی خلیج فارس و در بخش موزه های دولتی متوسط، موزه ملی تاریخ طبیعی، موزه هنرهای تزئینی ایران و موزه فرش و در بخش موزه های دولتی بزرگ، موزه ملی ایران، مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان و موزه علوم و فناوری معرفی برگزیده شدند.

در شاخص کودک و نوجوان در بخش موزه های خصوصی، موزه صلح تهران، خانه موزه چمن آرا (بتهوون) و به صورت مشترک موزه تنوع زیستی سمیرم و سفیران فرهنگ صلح و در بخش

موزه های دولتی کوچک، موزه شهرداری اردبیل و به صورت مشترک موزه تاریخ علوم اردبیل و موزه خط و کتابت استاد میرزا احمد نیریزی و در بخش موزه های دولتی متوسط، موزه هنرهای تزئینی ایران و در بخش موزه های دولتی بزرگ، موزه ملی علوم و فناوری، موزه ملی ایران و مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران انتخاب و معرفی گشتند.

در شاخص خلاقیت و نوآوری در بخش موزه های خصوصی، موزه مردم شناسی ارامنه جلفای نو، موزه معماری و خلاقیت و موزه صلح تهران و در بخش موزه های دولتی کوچک، موزه خیابان ولی عصر و در بخش موزه های دولتی بزرگ، موزه ملی ایران، موزه ارتباطات و موزه منطقه ای خلیج فارس برگزیده شدند و در بخش موزه های دولتی متوسط هیچ یک پیروز به دریافت حداقل امتیاز نشدند.

ایکوم ایران موزه ارتباطات را به دلیل تلاش های بی دریغ در توسعه فعالیت موزه ها در فضای مجازی و کمک به تجهیز بسکمک از موزه های کشور در زمینه بهره مندی از امکانات اتصال به شبکه مجازی، شایسته تقدیر ویژه می داند و دفتر موزه ملی تاریخ طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست سازمان محیط زیست را به دلیل تلاش در راه اندازی موزه های محیط زیست و حیات وحش در سطح کشور شایسته تقدیر ویژه دانست.

همچنین ایکوم ایران شورای موزه های دانشگاهی در حوزه معاونت پژوهشی وزارت علوم و فنوری را به دلیل تلاش در راه اندازی موزه های دانشگاهی کشور شایسته تقدیر ویژه می داند و فعالیت مشترک موزه های ملی ارتباطات و ارامنه تهران و سیمین و جلال را به دلیل همکاری در معرفی ارزش های فرهنگی کشور شایسته تقدیر ویژه دانست.

این دوره از آیین انتخاب موزه های برتر کشور با توجه به پاندمی کرونا، به صورت دوسالانه برگزار گشت و عملکرد موزه ها در 14 شاخص و در چهار گروه مختلف بر اساس اقدامات انجام شده در سال های 1398 و 1399 مورد ارزیابی قرار گرفت.

همچنین با توجه به پاندمی کرونا و فعالیت چشمگیر موزه ها در فضای مجازی، شاخص فعالیت در فضای مجازی به این دوره از آیین انتخاب موزه برتر افزوده شده بود که در بین 110 موزه شرکت کننده 66 موزه به عنوان برگزیده انتخاب و از آن ها تقدیر شد.

منبع: گردشبان
انتشار: 10 تیر 1400 بروزرسانی: 10 تیر 1400 گردآورنده: dorezamin.com شناسه مطلب: 4420

به "ایکوم موزه های برتر را در 14 شاخص معرفی کرد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "ایکوم موزه های برتر را در 14 شاخص معرفی کرد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید